Drogpolicy för Ålands Curlingklubb rf

Inledning

För Ålands Curlingklubb är det förutom sportsliga framgångar viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran inom klubben. Det är extra viktigt att våra ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och andra intressen. I syfte att verka som förebild har Ålands Curlingklubb antagit en drogpolicy. Det innebär att vi inom klubben tänker på att vi vid resor och andra officiella uppdrag representerar hela klubben och uppträder därefter.

Doping och narkotika

Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt finländsk och åländsk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får inte förkomma i vår verksamhet.

Alkohol

Ålands Curlingklubb vill minska alkoholkonsumtionen i allmänhet, men framförallt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten i arbetet är att vår idrott ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt.

Tobak

Tobak är den största orsaken till de skador som finns i samhället. Trots tobakens skaderisker finns det ändå många som röker eller snusar. En del av dessa finns också inom Ålands Curlingklubb.

Riktlinjer för vår verksamhet

  • Vi tillåter inte att våra ungdomar brukar tobak och/eller alkohol under träning, tävling eller annan verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Ålands Curlingklubb.
  • I samband med ungdomsverksamhet samt tävlingar gäller även ovanstående riktlinjer för ledare och övriga medlemmar. Med tanke på deras viktiga roll som förebilder är det mycket viktigt att de föregår med gott exempel.

Vad händer om man inte följer riktlinjerna

Om vi upptäcker att våra regler avseende tobak och alkohol inte följs kommer vi att uppmärksamma personen i fråga på våra riktlinjer. Vid fall med inblandade under 18 år kommer vi även att kontakta föräldrarna. Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen i Ålands Curlingklubb vad påföljden blir. Om våra regler avseende doping och narkotika inte efterföljs handlar det om enskilt samtal, samtal med föräldrar om personen är under 18 år, samt alltid kontakt med polis.

Ansvar

Ansvaret för att riktlinjerna följs är ungdomarnas, medlemmarnas, ledarnas, föräldrarnas samt styrelsens. Styrelsen ska vid behov söka råd och hjälp utanför föreningen via socialtjänst, polis eller annan expertis. Ordförande tillsammans med övriga styrelseledamöter ansvarar för att:

  • Policydokumentet blir känt för samtliga medlemmar och anslås på lämpliga platser, däribland på klubbens hemsida
  • Innehållet i policyn ständigt ska hållas levande, granskas och revideras en gång per år.

Ålands Curlingklubbs drogpolicy fastställd vid styrelsemöte 8 november 2014