Ålands Curlingklubb

Kallelse till

Årsmöte

tisdag 26.9 kl 18.30 i Vianor curlingcenter

Föredragningslistan;

1) mötets öppnande;

2) val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt två (2) rösträknare;

3) konstatera mötets laglighet och beslutsförhet;

4) godkännande av föredragningslistan för mötet;

5) Upprop av närvarade medlemmar, fullmakter och röstetal. Fastställande av röstlängd;

6) presentation av föreningens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår, bokslutet och revisorernas utlåtande:

7) fastställande av bokslutet och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvarsskyldiga;

8) val av ordförande för pågående verksamhetsår;
9) beslut om antal styrelsemedlemmar samt val av dessa. 1

10) val av verksamhetsgranskare samt dess suppleant;

11) föredragning och behandling av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsår samt en preliminär verksamhetsplan och budget för de fyra (4) första månaderna av därpå följande verksamhetsår;

12) fastställande av medlemmarnas årsavgifter;

13) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden;

14) mötets avslutande. 

Medlemsskap 2017/2018

  • Aktiva spelare på klubbens träningstider: 350 €/säsong (250 euro första året)
  • Aktiva medlemmar bosatta utanför Åland: 150 €/säsong
  • Juniorer upp till och med 21 år och heltidsstuderande: 150 €/säsong
  • Stödmedlemmar: 50 €/säsong

Medlemsavgiften betalas SENAST DEN 15 oktober 2017

Andelsbanken på Åland

FI85 5578 0420 0962 90

BIC: OKOYFIHH

Uppge gärna ditt namn. För nya medlemmar: Uppge även födelsetid och hemkommun och om du är studerande.

Klubbkvällar:

  • Onsdagkvällar 18.00-20.00 och söndagar 18.00-20.00. Kontakt: Thomas Jonsson +3584575301185

Juniorträning:

  • Tisdagar 18.00 - 20.00 Kontakt: Melker Lundberg +3584573434342

Curling på dagtid:

  • Tisdagar 10.00-12.00 och torsdagar 10.00-12.00. Kontakt: Håkan Karlsson +3584575706355